SPOIWO MINERALNE TYPU MD-T (TORKRET)

OPIS PRODUKTU

  • Spoiwo typu MD-T (torkret) jest materiałem koloru szarego, jednokomponentowym w postaci proszkowej w skład którego wchodzą: cement, piasek, aktywatory i modyfikatory wiązania.Spoiwo typu MD-T (torkret) po zmieszaniu z odpowiednią ilością wody wiąże do trwałego tworzywa mineralnego.

ZASTOSOWANIE

Uwzględniając parametry tego produktu spoiwo typu MD-T (torkret) może być stosowany do:

● torkretowania wyrobisk górniczych,

● wzmacniania i uszczelniania obudowy wyrobisk górniczych,

● izolowania ociosów i stropów przed gazami i wyciekami wody,

● naprawy konstrukcji budowlanych i budowli,

●wykonywania samodzielnej powłoki obudowy wyrobisk górniczych.

WŁAŚCIWOŚCI

Spoiwo typu MD-T (torkret) jest:

● niepalny.

● odporny na działanie wody (w tym agresywnych wód gruntowych),

● nietoksyczny,

● o bardzo malej wymywalności pierwiastków ciężkich (<2 ppm), a zatem niestwarzający zagrożeń dla zanieczyszczenia wód,

●o znikomej wartości pierwiastków promieniotwórczych (10kbk.kg) zbliżonej do naturalnej zawartości w skorupie ziemskiej.

Na zachowanie się torkretu istotny wpływ ma temperatura, jakość stosownej wody oraz termin przydatności materiału do użycia. Należy unikać stosowania go w temperaturze poniżej 50C. Obniżenie lub podwyższenie temperatury wody i otoczenia o 100C powoduje odpowiednio dwukrotne wydłużenie lub skrócenie czasu wiązania.

Właściwości spoiwa typu MD-T (torkretu) zależą od wskaźnika woda/proszek (w/s). Przeciętne parametry przetwórcze i użytkowe tego spoiwa przy w/s równym 0,11:1 przedstawia poniższa tabela:

DORADZTWO TECHNICZNE

P.P.U.H. MIDO Sp. z o.o. oferuje kompletne doradztwo w zakresie stosowanych produktów i technologii.

SPOSÓB APLIAKCJI

Przygotowanie i podawanie torkretu typu MD-T wykonuje się przy pomocy ogólnie dostępnych agregatów do torkretowania metodą „na sucho” lub „na mokro” Przy metodzie „na sucho” materiał w formie proszku wsypuje się do pojemnika torkretnicy. Podczas aplikacji mieszanie materiału z wodą następuje w dyszy wylotowej.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Spoiwa typu MD-T (torkret) jest materiałem bezpiecznym nie stanowiącym zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników przy spełnieniu następujących warunków:

● stosowania w czasie styczności z torkretem  kompletnego ubrania roboczego, rękawic roboczych, okularów ochronnych i masek przeciwpyłowych,

● przestrzegania przepisów BHP i zaleceń profilaktycznych podanych przez producenta,

● przeszkolenia załogi w zakresie wykonywania transportu, przechowywania i stosowania torkretu.

PAKOWANIE I PRZECHOWYWANIE

Spoiwo typu MD-T(torkret) pakowane jest po 25 kg w wielowarstwowe worki ułożone na paletach drewnianych o wadze do 1,5 tony. Spoiwo na paletach jest foliowane.

Każde opakowanie posiada etykietę produktu która zawiera: nazwę producenta, nazwę produktu, datę produkcji, okres gwarancji, znak informujący o zagrożeniach, Przepisy BHP, przeznaczenie, właściwości, przygotowanie i sposób użycia oraz sposób reklamacji.