Stowarzyszenie SCEO

Partner strategiczny firmy MIDO®

headernew3– Stowarzyszenie o nazwie Czysta Energia Odnawialna – skrócona nazwa SCEO jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem niezarobkowym, samodzielnie określającym swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne,

– Stowarzyszenie ma prawo wypowiadania się w sprawach publicznych,

– Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków,

– Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń i organizacji o podobnych celach i zakresie działania.

– Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może powoływać fundacje.

– Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z tym zastrzeżeniem, że dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

– Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach, Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz.855 z późniejszymi zmianami i Statutu.

– Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Katowice a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

– Czas trwania Stowarzyszenia jest bezterminowy.

– Stowarzyszenie SCEO jest organizacją zarejestrowaną dnia 22.09.2015r. w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS:0000574345 i posiada osobowość prawną.